Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Tiundaskolan

En ny skola, förskola och idrottshall för drygt tusen barn ska stå klar hösten 2018. Nya Tiundaskolan ska vara en modern grundskola med förskola som är attraktiv, trygg och tillgänglig för alla.

Följ projektet du också. På den här sidan berättar vi det senaste om projektet, fångar ögonblicksbilder från arbetet och berättar var du kan hitta mer information. Häng på!

 En föraning på hur skolbyggnaden kommer se ut. Juli 2017.

Tiundaskolans fasader växer fram, foto Martin Kelim

En föraning om hur fasaden kommer att se ut.

tiundaskolan foto Martin kelim

En skolbyggnad växer fram! April 2017.

 

Idrottshallen vid Tiundaskolan, januari 2017

Inom några veckor är de utvändiga arbetena på idrottshallen klara.

 

Skolbyggnaden, december 2016

Skolbyggnaden på Tiundaskolan börjar ta form

Skolbyggnaden växer fram!

Tiundaskolans grannar på besök i idrottshallen

I början av oktober bjöd vi in Tiundaskolans grannar till idrottshallen för att berätta om projektprocessen och hur Tiundaskolan kommer att se ut när den är klar.

Idrottshallen på Tiundaskolan, september 2016

Idrottshallen, september 2016.

Montering av stommar till idrottshall, september 2016

1 september: stommen till idrottshallen monteras.

Augusti 2016  projektet följer upprättad tidsplan, just nu pålar och armerar vi för grunden till skolbyggnaden.

Grundläggning för skolbyggnaden börjar ta form

Juli 2016 och grundläggningen för skolbyggnaden börjar ta form.

Modell över nya Tiundaskolan

Modell över nya Tiundaskolan, tillverkad av C.F.Møller.


pålning för skolbyggnaden


Pålning för skolbyggnaden har startat.

Projektkontoret flyttar

Projektkontoret för Tiundaskolan har lämnat lokalerna på Hildur Ottelinsgatan 8A och flyttat ner till byggbodarna på byggarbetsplatsen. För stunden har vi svårt att välkomna besökare och hänvisar till informationen som finns här. När vi har kommit i ordning i våra nya lokaler öppnar vi projektkontoret för besökare igen.

Pålning för idrottshall pågår

Cirka 150 pålar ska slås ner i marken där nya idrottshallen ska stå.

3D-modell över pålningsarbetet

Under nya skolbyggnaden kommer det att finnas cirka 500 pålar i marken. Arbetet pågår till och med oktober.

Ljud från pålningsarbeten upplevs ofta störande. Vi arbetar efter Naturvårdsverkets vägledning för riktvärden och allmänna råd om buller från byggarbetsplatser.  (öppnas i nytt fönster)

Nu är bygget officiellt igång!

Den 20 april murade vi tillsammans de första symboliska stenarna i nya Tiundaskolan. Elever från skolan och från Hemmings förskola deltog tillsammans med Skolfastigheter, ordförande i utbildningsnämnden och utbildningsdirektören i Uppsala kommun, och fick mura varsin sten.

Illustration över entrétorget till nya Tiundaskolan

Illustration över entrétorget till nya Tiundaskolan. Illustration C.F.Møller, klicka på bilden för större version eller gå till Skolfastigheters pressrum på Mynewsdesk för att ladda ner en högupplöst version.

 • Den nya skolbyggnaden består av en sammanhängande byggnad som i sin tur består av klossar i två till fyra våningar.
 • Klossarna har inbördes förskjutning och är en tolkning av och anpassning till den omgivande bebyggelsen. De delar också in skolgården i mindre "rum" och platser att vistas på.
 • Entrétorget ligger i hörnet Ringgatan/Sibyllegatan.
 • Tegelfasader knyter an till platsens historia och vittnar om det tegelbruk som en gång i tiden låg på platsen. Fasaderna muras i två kulörer, vilka kulörer är inte beslutat.

Illustration över nya Tiundaskolan, vy från skolgården

Illustration över skolbyggnaden, vy från skolgården. Illustration C.F.Møller, klicka på bilden för större version eller gå till Skolfastigheters pressrum på Mynewsdesk för att ladda ner en högupplöst version.

 • Skolan blir på flera sätt en hållbar skola; energismart med högt ställda miljö- och energikrav, ytor som kan användas på flera olika sätt och en skolbyggnad som stödjer nuvarande läroplaner och framtida arbetssätt.

Situationsplan nya Tiundaskolan

Situationsplan över nya Tiundaskolan, illustration VAP. Klicka på bilden för större version eller gå till Skolfastigheters pressrum på Mynewsdesk för att ladda ner en högupplöst version.

 • På skolgården finns något för alla åldrar. En variation av grönytor och ytor för sport och lek men också platser för undervisning och lärande.
 • Den inhägnade förskolegården är uppdelad i den trygga delen närmast huset och allt äventyrligare delar längre ut.
 • Idrottshallen byggs på samma plats som den tidigare hallen. Den utrustas med 200 läktarplatser, en fullstor basketplan och en mindre sal samt lokal för undervisning.

Pressmeddelanden och pressbilder på Mynewsdesk

Det här händer i projektet

Mars 2016:

I mitten av mars var nästan alla byggnader rivna.

I mitten av mars var nästan alla byggnader rivna

Februari 2016:

Snart har alla byggnader rivits. Matsalsbyggnaden och delar av byggnaden längs Sibyllegatan återstår

Bild från rivningen av Tiundaskolan

12 januari 2016:

Rivningen av befintliga skolan fortsätter. Idrottshallen är helt riven och ansökan om bygglov för den nya idrottshallen lämnas in.

Rivningsbild från den 12 januari

Del av Ingrid Atterbergs konstverk Rosa Tegelusa har monterats ner och väntar nu på att monteras upp igen i den nya skolbyggnaden.

Konstverk av Ingrid Atterberg bevaras

11 december: en av Atterbergs tegelrosor monteras ned. Sten för sten friläggs och placeras på en ritning för att konstverket ska kunna byggas upp på nytt i den nya skolbyggnaden.

På Hildur Ottelinsgatan 8A är projektkontoret öppet för besökare onsdagar mellan kl 14-17. Här finns ett visningsrum med material om den nya skolbyggnaden. Välkommen förbi!

 

December 2015:

Detaljplanen för fastigheten har vunnit laga kraft och projektet fortsätter enligt plan. Rivningsarbetena pågår för fullt. Byggnad för byggnad rivs och byggnadsmaterial transporteras bort från platsen. Transporter till och från byggarbetsplatsen sker via Tiundagatan och Ringgatan. Parallellt pågår arbetet med att projektera nya skolan och arbeta fram nya skisser för hur skolan kommer att se ut.

Projektkontoret på Hildur Ottelinsgatan 8A är öppet onsdagar mellan kl 14-17, kom förbi och uppdatera dig om det senaste kring projektet!

 

November 2015:

Från och med måndag den 9 november är Tiundaskolan en byggarbetsplats och kommer att hägnas in med staket. I samband med att området spärras av upphör parkeringsytan längs Ringgatan, medan parkeringarna längs Sibyllegatan och Tiundagatan kommer att finnas kvar. Arbetet medför viss ökad trafik i området i form av transporter och bortforsling av material med in- och utfart vid korsningen Ringgatan/Sibyllegatan.

Idrottshallen är i bruk till och med den 16 november.

Oktober 2015:

Projekteringen är i full gång och många pusselbitar ska falla på plats. Just nu vänder och vrider vi på alla tänkbara lösningar för att det ska bli en så bra skola som möjligt sett till ekonomi, funktion och kvalitet. Verksamhetens önskemål och behov matchas med elevers önskemål och behov. Dessa ska i sin tur fungera utifrån utbildningsförvaltningens mål och budget för projektet och Skolfastigheters riktlinjer för nybyggnation.

Under hösten fattas viktiga beslut, rivningen startar och bilden av nya skolan kommer att klarna. I dagsläget finns alltså inga skisser som visar hur skolan kommer att se ut. Så snart vi har nya skisser på plats kommer vi att visa dem här!

Rivning av befintliga skolan

Rivningsarbetet pågick november 2015-mars 2016.

Tiundaskolan rivs

Tiundaskolan rivs, foto Stewen Quigley/QIMAGE.se

Idrottshallen på gamla skolan

Ingång till den gamla skolans idrottshall.

Konstverk av Ingrid Atterberg

Inmurat i väggarna på Tiundaskolan finns konstverk av Ingrid Atterberg, en av Upsala-Ekebys tongivande konstnärer. Teglet som hon har använt till konstverken kommer från platsen där Tiundaskolan står nu. Här låg tidigare St Eriks lervarufabrik men bland annat en skorsten uppförd i tegel, det tegel som Atterberg använt i sina verk.

Målsättningen är att bevara en av Atterbergs tegelrosor, som hon kallade Rosa Tegelusa. En av tegelrosorna monterades ner under hösten och väntar nu på att skolan ska bli klar så att konstverket kan monteras tillbaka på lämplig plats.

Detalj av Ingrid Atterbergs konstverk

Detalj av Atterbergs konstverk.

Biotopskyddade träd bevaras

Längs Tiundagatan finns en rad med oxlar som är biotopskyddade, likaså lindarna längs Sibyllegatan. Dessa träd kommer att bevaras, med undantag av ett fåtal som vi behöver ta bort för att skapa en öppning för byggtrafik. Detta har vi fått tillstånd av Länsstyrelsen att göra.

Biotopskyddade träd längs Tiundagatan

Träd längs Tiundagatan.

C. F. Møller ritar nya Tiundaskolan

Skolfastigheter och samverkanspartnern ByggDialog AB har gett danska arkitektbyrån C.F. Møller i uppdrag att rita nya Tiundaskolan.

Den nya bebyggelsen ska ha en enkel och robust struktur. Stor uppmärksamhet ägnas åt det gemensamma rummet som ger elever, personal och övriga medborgare möjlighet att utveckla gemenskap, samhörighet och stolthet för sin skola. Utformningen av området skall vara attraktiv, inbjudande och främja sociala kontakter. Den ska också inge säkerhet och trygghet.

www.cfmoller.com/

Miljöbyggnad i miljöklass silver och energiklass guld

En energisnål byggnad med fokus på bra inomhusmiljö. Nybygget ska bli en miljöbyggnad där vi arbetar för att nå miljöklass silver och energiklass guld.

Praktikplatser ska öppna för anställning

I projektet erbjuds ett antal personer praktik. Syftet är att integrera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i projektet och öka förutsättningarna för en framtida anställning i byggbranschen.

- Syftet är att praktikanten ska få god inblick i och kunskap kring hur ett byggprojekt fungerar och förhoppningsvis öka möjligheten till anställning, antingen i något av företagen knutna till projektet eller andra företag i Uppsala, säger Karin Rosén, Skolfastigheters projektledare för Tiundaskolan.

För mer information kontakta Karl Sköld, projektchef ByggDialog, tel 010-45 988 70, karl.skold@byggdialog.se.

Rena byggen i samarbete med Skatteverket

Skatteverket hjälper oss med kontroll av de företag vi önskar handla upp eller låna in. Varje entreprenör ska göra en förfrågan till Skatteverket av sina underentreprenörer. Detta gör vi för att motverka ekonomisk brottslighet och underlätta för seriösa företag genom att minska risken för osund konkurens. Skatteverket får total insyn i vilka företag som deltar i bygget och kontrollerar dem för att hålla skattefifflare, svartjobbare och ekonomisk brottslighet borta från bygget. 

Partneringprojekt

Projektet nya Tiundaskolan görs i så kallad samverkan, eller partnering. Skolfastigheter har handlat upp ByggDialog AB som samverkanspartner.

Läs mer om ByggDialog

Läs mer om partnering som arbetsmodell

Bakgrund till projektet

Den gamla skolan byggdes 1962 och i dag finns det lokaler som inte används eftersom de inte uppfyller kraven för en god arbetsmiljö. Behovet av fler skolplatser i Luthagen är stort. Skolfastigheter genomför projektet i samverkan med och efter beställning från Uppsala kommun.

Hur kom man fram till vad den nya skolan skulle innehålla?

En samverkansprocess pågick under våren 2014 med intressenter från bland annat Vård & bildning, facken, lärare, närboende och elever i alla åldrar. I den processen har fokusområden för Nya Tiundaskolan tagits fram. Några exempel på fokusområden:

 • Balans mellan ekonomi och kvalitet/lösningar. Transparens.
 • Aktivitetsbaserad gård med mångfald och utvecklande och inspirerande miljöer som skapar lek, nyfikenhet och utmaningar utefter stigande ålder.
 • Generella lokaler, användbara för fler syften och öppenhet mot omgivning, inbjudande.
 • Miljöbyggnad.

Elever evakuerade till Fyrisskolan och Hildur Ottelinskolan

Till terminsstarten i augusti 2015 genomfördes flyttkarusellen som innebar att årskurs 5-9 på Tiundaskolan flyttade in på Fyrisskolan och årskurs 4 flyttade in på Hildur Ottelinskolan.

Tiundaskolan och Hildur Ottelinskolan har flyttat in på Tiundaskolan

Fyrisskolan, Tiundaskoln och Gymnasiesärskolan samlade på Fyrisskolan.

I oktober startar rivningsarbetet inne i skolan med demontering. Det kommer inte att märkas så mycket, förutom transporter till/från området.

Hålltider i projektet

 • Idrottshallen ska stå klar hösten 2017
 • I september började vi montera stommen till skolbyggnaden som ska stå klar hösten 2018
 • Invigning och skolstart: höstterminen 2018.

Till dig som bor i området

Det kommer naturligtvis att märkas att vi river och bygger nytt, men vi gör så gott vi kan för att planera transporter och arbeten för att störa er så lite som möjligt. Vår ambition är att informera i förväg när vi vet att det kommer att låta eller märkas.

Du som bor närmast byggarbetsplatsen får löpande information om projektet i ditt trapphus.

Till elever och föräldrar

I första hand kommer vi att förse rektorerna med information, de har kanalerna för att nå er med information.

Lärare och skolpersonal

I första hand förser vi rektorerna med information, de har kanalerna att förmedla vidare informationen till er.

Kontakt

Karin Rosén, projektledare Tiundaskolan

Karin Rosén, projektledare Skolfastigheter.

Telefon 076-213 31 07, e-post karin.rosen@skolfastigheter.se

Tio snabba fakta om nya Tiundaskolan


 1. Dubbelt så stor och dubbelt så många barn! Till ytan blir den nya skolan blir cirka 13 000 kvadratmeter stor, vilket är nästan dubbelt så stort som den gamla skolan. Vi bygger skolan för 1044 barn från förskoleklass till årskurs 9, det är nästan dubbelt så många platser jämfört med gamla skolan.
 2. Skolan kommer att bestå av en byggnad + idrottshall. 
 3. Tomten är densamma, den är 26 500 kvadratmeter stor.
 4. Det nya köket kommer att laga 3 000 portioner mat varje dag.
 5. En energisnål byggnad med fokus på bra inomhusmiljö. Nybygget ska bli en miljöbyggnad där vi arbetar för att nå miljöklass silver och energiklass guld, skolbyggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad.
 6. "En skola där alla är snälla", är ett önskemål från en elev. Vi vill skapa en trygg miljö. Det kan vi göra genom att exempelvis undvika att skapa onödiga skrymslen och vrår.
 7. Den nya skolan ska vara bättre anpassad för sin verksamhet och kunna användas av andra på andra tider än skolans verksamhet.
 8. Huvudentrén kommer att ligga vid entrétorget i hörnet Sibyllegatan/Ringgatan. 
 9. Byggnaden kommer att bestå av tegel, trä och glas och uppföras i olika nivåer om  två, tre och fyra våningar.
 10. Prognosen för kostnaden är 470 miljoner kronor.