Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Säkerhet i våra fastigheter

Skolfastigheter strävar efter att skapa trygga, pedagogiska miljöer för såväl barn och unga som för er som arbetar i våra skolor och förskolor. Här kan du som hyresgäst läsa hur vi tänker kring säkerhet i våra fastigheter och få tips på vad du kan bidra med.

Här kan du läsa om:

 


Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad och i sin verksamhet.

Vi är skyldiga att arbeta tillsammans med det systematiska brandskyddsarbetet. Vem som gör vad regleras bland annat i vår gränsdragningslista. Lite förenklat är det ni som hyresgäster som ansvarar för det organisatoriska brandskyddet och vi som fastighetsägare som ansvarar för det byggnadstekniska brandskyddet.

Brand-och utrymningslarm på alla våra skolor och förskolor

Vi vill att våra skolor och förskolor ska vara trygga, även om olyckan är framme.

Därför installerar vi brand-och utrymningslarm på alla skolor och förskolor med larmöverföring till SOS som larmar ut väktare.

Om ni själva upptäcker en brand ska ni ringa 112 för en snabb släckinsats.

Våra drifttekniker kontrollerar systematiskt brand-och utrymningslarmet. Det sker månadsvis respektive kvartalsvis. Driftteknikerna är utbildade anläggningsskötare och har gått utbildning i Heta arbetenvilket gör dem fullt kvalificerade för uppdraget.

Läs mer om hur Skolfastigheter arbetar med brandskydd här.

Skriftlig redogörelse Kontrollera brandsläckare

Enligt Lag om skydd mot olyckor är fastighetsägaren skyldig att upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet i fastigheten. Hyresgästen ska ge fastighetsägaren de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet.

Denna redogörelse finns upprättad på samtliga skolor och förskolor som ägs av oss.

Vid större förändringar i er verksamhet, kontakta säkerhetsansvarig på Skolfastigheter så att redogörelsen kan uppdateras.

Brandskyddsdokumentation

Majoriteten av våra skolor och förskolor har en färsk brandskyddsdokumentation upprättad och som beskriver hur brandskyddet är uppbyggt på fastigheten. Har du frågor om denna, kontakta säkerhetsansvarig eller din förvaltare på Skolfastigheter. 


Skolfastigheters skadeförebyggande åtgärder

Krossad ruta

Skadegörelse är tyvärr ett stort problem på våra skolor och förskolor. Det är kostsamt och bidrar till att miljön och området upplevs som otryggt. Krossade fönsterrutor är det största problemet och kosta1,2 miljoner kronor att åtgärda under 2018. Till det kommer sanering, personalkostnader, avbrott i verksamheten, med mera.

Har ni problem med skadegörelse på era skolor och förskolor? Det finns ingen åtgärd som bidrar till skydd i alla lägen, kontakta Skolfastigheter så hjälper vi till med riskanalys och skadeförebyggande arbete.

Skolfastigheters förebyggande åtgärder mot skadegörelse:

 • vår "Skolbil" med väktare ronderar regelbundet fritidsgårdar, skolor och förskolor där vi ser ett behov av extra tillsyn,
 • kamerabevakning på särskilt utsatta skolor,
 • beskärning av buskar för ökad insyn,
 • förbättringar av utebelysning,
 • radardetektorer på tak för att förhindra takklättring och skadegörelse,
 • automatisk avstängning av inkommande vatten för att förhindra vattenskada,
 • vanligt fönsterglas ersätts med polykarbonat, som är ett okrossbart material.

Anmäl klotter och skadegörelse!

Miljöer som upplevs skräpiga och ovårdade är mer utsatta för skadegörelse. Klotter, en brinnande papperskorg eller ett saboterat stuprör kan vara början till grövre händelser, till exempel anlagd brand. Därför är det viktigt att uppmärksamma dessa i tidiga skeden.

 • Anmäl klotter till Felanmälan! Sanering ska påbörjas inom 48 timmar från beställning. Vid akut klottersanering ska arbetet påbörjas inom två timmar. Saneringsföretaget polisanmäler.
 • Anmäl skadegörelse i inomhus- och utomhusmiljö till polisen och upprätta en felanmälan hos Skolfastigheter! 

Felanmälan: 0771-13 10 20 eller på felanmälningssidan 

Lastpallar kan utgöra en brandfara.
Lastpallar på fel ställe kan utgöra en brandfara.

Det här kan verksamheten själv göra

Förebyggande åtgärder i utomhusmiljöer

 • Håll lastkajer och fasader rena från lastpallar och annat brännbart material.
 • Avlägsna lösa stenar och andra tillhyggen, risken är stor att de annars hamnar på fel sida fönstret.
 • Var uppmärksam på trasig belysning och mörka platser. Felanmäl brister.
 • Felanmäl överfulla papperskorgar – de kan utgöra en brandrisk. Papperskorgar får inte monteras på fasaden.
 • Sandförvaringslådor placeras på säkert avstånd från fasaden.
 • Kontrollera att fönster och dörrar är ordentligt stängda och låsta.
 • Hjälp oss uppmärksamma tillhåll! Tydliga tecken kan vara cigarettfimpar, skräp, tomflaskor, kanyler, brända utemöbler etc. Skolfastigheter kan rondera med Skolbilen eller, vid behov, ta hjälp av polisen.
 • Gör en felanmälan om buskar och träd försämrar insynen till skolan/förskolan. Dålig insyn kan öka risken för inbrott och skadegörelse.
 • Polisanmäl all skadegörelse och anlagd brand i både inne- och utemiljö!

Skadeförebyggande arbete i inomhusmiljö

 • Dra ner persienner eller gardiner för att minska insynen i lokaler där stöldbegärligt material förvaras.
 • Stöldbegärligt material, till exempel iPad, laptop och nycklar, bör förvaras i säkra och larmade lokaler under kvällar, nätter och helger.
 • Laddningsbara datorvagnar bör förvaras i skyddsklassat utrymme. Utrymmet ska vara låst, larmat och fönster ska vara reglade och gärna försedda med galler.
 • Undvik, om möjligt, att förvara stöldbegärligt gods i lokaler på markplan eller så att det kan ses genom fönster i byggnaden.
 • Var uppmärksam på obehöriga personer som rör sig på skolan. Tillkalla polis vid behov.
 • Felanmäl klotter och skadegörelse. En ren och välordnad miljö kan bidra till minskad skadegörelse.
 • Vuxennärvaro under raster minskar skadegörelse, mobbing och våld.

 


 

I händelse av väpnat våld i skolan

Skolverket har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Rikspolisstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetat fram stödmaterial för den akuta fasen vid väpnat våld i skolan. Nedan finns en sammanfattning och råd hur ni kan upprätta er ut-och inrymningsplan. 

 • Mental förberedelse om väpnat våld i skolan och insikter om olika handlingsalternativ kan bidra till att rädda människoliv.
 • För att kunna agera snabbt behöver all skolpersonal, inte bara skolledning och lärare, vara mentalt förberedda på att agera vid väpnat våld i skolan. I ett akut läge måste man ofta handla direkt eftersom det antagligen inte finns tid att rådgöra med andra.
 • Ring 112 och sträva efter att underlätta polisens arbete.

Du hittar skriften på skolverkets hemsida, www.skolverket.se

Där kan du läsa mer om inrymning, utrymning och utestängning vid väpnat våld.

Ta kontakt med din förvaltare eller säkerhetsansvarig på Skolfastigheter om du vill veta mer om tekniska lösningar.


Kamerabevakning

Trygghet och säkerhet på våra skolor är viktigt för oss. Vårt skadeförebyggande arbete är ständigt pågående, för vi är övertygade om att minskad skadegörelse i utemiljön bidrar till tryggare och mer hållbara lärmiljöer.

Skadegörelse kostar oss stora summor varje år, pengar som vi annars skulle kunna använda till roligare saker. På våra mest utsatta skolor, där förbättrad belysning, ökad insyn, väktarrondering och andra åtgärder inte räcker till, har vi valt att installera kameror för bevakning. Detta är en intresseavvägning vi gör för att öka tryggheten för våra medarbetare och kommunens invånare, liksom för att förebygga skadegörelse.

Bevakningskamera

Hantering av materialet

All kamerabevakning sker i realtid och är kopplad till bemannad larmcentral där behörig personal bevakar händelserna. Vi sparar endast de larminspelningar som orsakats av skadegörelse eller annan brottslighet. Detta sker i enlighet med Datainspektionens (tidigare Länsstyrelsens) tillståndsbeslut. Polis och säkerhetsansvarig på Skolfastigheter har tillgång till inspelat material i syfte att utreda brott.

Mer om kameralagen och GDPR, kan man läsa på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

Kontakt

Mikaela Lindqvist
Mikaela Lindqvist
Säkerhetsansvarig
Marknad
018-727 40 21

Felanmälan

Anmäl alltid klotter och skadegörelse till Felanmälan, telefon 0771-13 10 20 eller på felanmälningssidan.