Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Säkerhet

Skolfastigheter strävar efter att skapa trygga pedagogiska miljöer för barn, unga och er som arbetar i våra skolor. Här kan du som hyresgäst läsa hur vi tänker kring säkerhet i våra fastigheter och få tips på vad du kan bidra med.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Upprätta brandpärm

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet.

På Insidan finns det mallar som du kan redigera i och anpassa materialet till din verksamhet. Skriv sedan ut det och placera det i brandpärmen.

Insidan/Kommungemensamt/Kris och säkerhet/Brandskydd/Brandpärmen

Läs mer om hur Skolfastigheter arbetar med brandskydd här.

Skriftlig redogörelse

Enligt Lag om skydd mot olyckor är fastighetsägaren skyldig att upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet i fastigheten. Nyttjanderättsinnehavaren (hyresgästen) ska ge ägaren (Skolfastigheter) de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet.

Så här går det till:

Skolfastigheter skickar redogörelsen till rektor, biträdande rektor eller förskolechef som fyller i den del som rör verksamheten (del 2). När den är ifylld, skickar verksamheten tillbaka underlaget till info@skolfastigheter.se, som ser till att redogörelsen skickas in till Brandförsvaret samt sparar den i Skolfastigheters fastighetssystem.

Redogörelsen revideras vid större förändringar i fastighet eller verksamhet. Har du inte fått redogörelsen av oss, hittar du den på Insidan (se sökväg ovan).

Om du som ansvarig vill att vi bistår med att fylla i redogörelsen, kontakta säkerhetsansvarig på Skolfastigheter.

Brand- och utrymningslarm på alla våra förskolor

Det är beslutat att alla våra förskolor ska utrustas med ett brand- och utrymningslarm som ger en tidig indikation på rökutveckling och som ger bättre förutsättningar för en snabb utrymning.

Mer information om säkerhet

På Insidan under Kommungemensamt/Kris och säkerhet finns även annan information som är bra att veta gällande säkerhet.

Skadeförebyggande åtgärder

Skadegörelse är tyvärr ett stort problem på våra skolor och förskolor. Det är kostsamt och bidrar till att miljön och området upplevs som otryggt. Krossade fönsterrutor är det största problemet och kostar i genomsnitt drygt 1 miljon kronor per år att åtgärda. Till det kommer sanering, personalkostnader, avbrott i verksamheten, med mera.

Har ni problem med skadegörelse på era skolor och förskolor? Kontakta Skolfastigheter så hjälper vi till med riskanalys och skadeförebyggande arbete.

Detta gör Skolfastigheter i dag för att förebygga skadegörelse:

 • medverkar i Trygghetsvandringar samordnade av lokala Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • "Skolbilen" med väktare ronderar våra fritidsgårdar, skolor och förskolor
 • samverkar med Polis, Brandförsvar, väktarbolag och lokala Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • utför riskobservationer i utemiljö
 • vidtar skadeförebyggande åtgärder, installerar exempelvis värmesensorer kopplade till larmcentral

Detta är på gång

 • upprätta brandskyddsdokumentation över samtliga våra fastigheter
 • installera brand- och utrymningslarm på samtliga förskolor

Anmäl klotter och skadegörelse!

Miljöer som upplevs skräpiga och ovårdade ofta blir mer utsatta för skadegörelse och anlagd brand. Klotter, en brinnande papperskorg eller ett saboterat stuprör kan leda till grövre händelser. Därför är det viktigt att uppmärksamma dessa i tidiga skeden.

 • Anmäl klotter! Sanering ska påbörjas inom 48 timmar från beställning. Vid akut klottersanering ska arbetet påbörjas inom två timmar. Saneringsföretaget polisanmäler.
 • Anmäl skadegörelse i inomhus- och utomhusmiljö till polisen och upprätta en felanmälan hos Skolfastigheter!

Felanmälan: 018-727 44 44 eller via webben, länk till felanmälan.

Förebyggande åtgärder i utomhusmiljöer - det här kan du göra:

 • Håll lastkajer och fasader rena från lastpallar och annat brännbart material
 • Avlägsna lösa stenar och andra tillhyggen, risken är stor att de annars hamnar på fel sida fönstret
 • Var uppmärksam på trasig belysning och mörka platser. Felanmäl brister
 • Felanmäl överfulla papperskorgar, de kan utgöra en brandrisk, speciellt om de är placerade under skärmtak
 • Säkerställ att fönster och dörrar är ordentligt stängda och låsta
 • Hjälp oss uppmärksamma tillhåll. Tydliga tecken kan vara cigarettfimpar, skräp, tomflaskor, kanyler, brända utemöbler. Skolfastigheter kan rondera med Skolbilen eller ta hjälp av Polisen vid behov.
 • Gör en felanmälan om buskar och träd försämrar insynen till skolan/förskolan. Dålig insyn kan öka risken för inbrott och skadegörelse.
 • Polisanmäl all skadegörelse och anlagd brand i både inne- och utemiljö

Skadeförebyggande arbete i inomhusmiljö - det här kan du göra:

 

 • Dra ner persienner eller gardiner för att minska insynen i de lokaler där stöldbegärligt material förvaras.
 • Stöldbegärligt material, till exempel Ipad, laptop och nycklar, bör förvaras i säkra och larmade lokaler under kvällar, nätter och helger.
 • Laddningsbara datorvagnar bör förvaras i skyddsklassat utrymme. Utrymmet ska vara låst, larmat och fönster ska vara reglade och gärna försedda med galler.
 • Var uppmärksam på personer som rör sig obehörigt på skolan.
 • Felanmäl klotter och skadegörelse. En ren och välordnad miljö kan bidra till minskad fortsatt skadegörelse.
 • Vuxennärvaro under raster minskar skadegörelse.

Kontakt

Mikaela Lindqvist
Mikaela Lindqvist
Säkerhetsansvarig
Förvaltning
018-727 40 21

1,4 miljoner kronor

 • Kostade det att åtgärda de fönsterrutor som krossades i våra skolor och förskolor under 2014.

Hjälp oss förebygga skadegörelse

 • Anmäl klotter och skadegörelse till polisen
 • Gör en felanmälan om buskar och vegetation skymmer insynen till skolan/skolgården
 • Var uppmärksam på obehöriga på området
 • Förvara stöldbegärligt material på ett säkert sätt
 • Håll oss informerade så att vi kan sätta in rätt resurser

Lastpallar kan utgöra en brandfara.

Lastpallar fel placerade kan utgöra en brandfara.