Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Skolfastigheters hållbarhetsarbete

För Skolfastigheter innebär hållbarhet att vi arbetar med miljö- och energifrågor kopplade till våra skolor och förskolor, att vi skapar trygga miljöer för de som vistas i våra fastigheter och att vi bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

Vårt arbete med energi och miljö

Som kommunalt bolag ska Skolfastigheter efterleva miljölagstiftningen och arbeta med miljömål både på nationell och lokal nivå. Genom att minska förekomsten av farliga ämnen i våra skolor och förskolor och samtidigt minska vår resursanvändning bidrar vi till hållbara miljöer.

Satsar på solenergi

Skolfastigheter har som mål att minska energianvändningen i våra byggnader. Den typ av energiförsörjning som Skolfastigheter väljer till skolor och förskolor ska i möjligaste mån vara fossilfri. För vår del innebär det att vi satsar stort på solenergi - en gratis och outtömlig energikälla där energin utvinns med minimal miljöpåverkan och är gratis efter att anläggningen har betalats av. Flera av våra skolors och förskolors tak lämpar sig väl för solenergianläggningar.

Skolfastigheters miljö- och energiarbete:

 • Minimerar användningen av farliga ämnen, varor och produkter i skolor och förskolor
 • Utvinner solenergi där det är lämpligt
 • Utomhusbelysningen på våra förskolor är utbytt till energisnål LED-belysning
 • Tillämpar Miljöbyggnad nivå silver, ställer krav på att bygga energisnålt och kvalitetssäkrar nybyggnationer genom Swedish Green Building Council, SGBC.
 • Utvecklar energistrategi med besparingsmål
 • Utvecklar kemikaliestrategi med mål för minskad kemikaliebelastning
 • Kör energisnålt. Tre av våra bilar är el-bilar och en är hybrid
 • Testar smarta energisparlösningar, exempelvis ECO-pilot
 • Deltar i strategiskt forum för en uthållig regional tillväxt genom medlemskap i STUNS - samverkan mellan universitetet, Uppsala kommun, näringsliv och samhälle
 • Genomför kontinuerliga utbildningsinsatser som höjer bolagets kunskapsnivå

Att skapa trygga miljöer

Som fastighetsägare till nästan 140 fastigheter med skolor och förskolor är trygghet en fråga som ligger oss varmt om hjärtat. Stort fokus ligger i förebyggande arbete.

 • Genomför trygghetsvandringar tillsammans med lokala Brottsförebyggande rådet, Brandförsvaret, Polismyndigheten och andra aktörer för att motverka social oro.
 • Skolbilen ronderar skolor och fritidsgårdar måndag-söndag kl 18-03.
 • Utför riskobservationer på våra objekt och identifierar trasig belysning, bristande insyn på området, brandrisker, klotter med mera.
 • På mörka platser som upplevs otrygga förstärker vi belysningen och beskär buskage. Vid nyproduktion bygger vi "öppna" miljöer.
 • Arbetar med att förse skolor och förskolor på alla våra fastigheter med direktkopplat brandlarm till SOS Alarm.

Totala kostnader för skadegörelse i våra fastigheter under 2014 uppgick till  1.7 miljoner kronor, varav kostnaderna för glaskross utgjorde drygt 1.4 miljoner kronor.

Belyser jämställdhetsfrågor med CEMR-plan

Uppsala kommun undertecknade 2015 den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR. På Skolfastigheter arbetar vi med att främja jämställdhet genom:

 • arbetsgivarrollen
 • upphandling av varor och tjänster
 • social integration
 • kultur, idrott och fritid
 • säkerhet och trygghet
 • hållbar utveckling
 • stadsplanering och lokal planering

Jämställda skolgårdar

Ett spännande projekt under 2018 genomfördes en pilotstudie av utemiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv, där vi studerade en av våra skolgårdar.

Utgångspunkten för studien var att alla barn ska ha samma möjlighet att leka och umgås, oavsett funktionshinder eller könstillhörighet. Vi såg att den granskade skolgården uppfyllde stora delar av de förutsättningar som krävs för en jämställd skolgård, men kan också konstatera att många andra skolgårdar inte gör det. En viktig insikt som vi tar med oss i framtida planering av våra ute- och lekmiljöer.

Du kan ladda ner rapporten här. (pdf 2 MB)

 

Hållbarhetsnytt

Kontakt

Birgitta Michal
Birgitta Michal
Miljösamordnare
Marknad
018-727 40 63

Logotype Sweden Green Building Council

 

Skolfastigheter är sedan 2015 medlem i Sweden Green Building Council.

Hållbarhetsnytt