Skolfastigheter har under hösten bekämpat bakterien, arbetat med att utreda orsaken till problemet samt vidtagit åtgärder för att förebygga risk för att ny legionella-tillväxt uppstår. De förhöjda halterna av legionella har uppstått under sommarledigheten, då lokalerna stått tomma och vattenomsättningen varit låg. Legionella-bakterierna har under hösten bekämpats med chockklorering (klordioxidsanering) i både varmvattenkretsen och i kallvattenrören av Tiundaskolans vattenledningssystem.

Skolfastigheter har nu sett över vattenledningssystemets konstruktion och vidtagit åtgärder av installationer och utrustning, där brister påträffats. För att förhindra att ny legionella-tillväxt uppstår under perioder då verksamhet avtar i lokalerna och duscharna står still, har vi också justerat rutinerna i driftskötseln för att säkerställa regelbunden spolning av vattenledningarna i samband med lov och ledigheter. Efter genomförda åtgärder och nya provtagningar, gavs klartecken från miljökontoret till Skolfastigheter att under vecka 48 åter öppna duscharna i Tiundaskolans idrottshall.