Tidslinje

 1. Utredning/förstudie

  Avslutad
 2. Förslagshandling

  Avslutad
 3. Projektering

  Avslutad
 4. Produktion

  Preliminärt slutdatum

Kontakt

Mer om bygget av Österledens förskola

Den befintliga förskolan består av tillfälliga moduler som idag är placerade på Topeliusgatan 20. Österledens nya förskola byggs på Greta Arwidssons väg och uppförs i två våningsplan. Förskolan kommer att ha 8 avdelningar och ett tillagningskök med kapacitet att servera 200 portioner per dag.

Arkitektens tanke är att förskolan utseendemässigt ska harmoniera med ursprungsbebyggelsen i Fornby, närmare bestämt den gård som hela bostadsområdet är uppbyggt kring.

Fasaden kommer beklädas med en mörkröd träpanel och taket i sin tur med mörkröd falsad plåt. Samtliga övriga detaljer på förskolan, såsom stuprör, fönsterplåtar, taksäkerhetsanordningar och takhuvar kommer att utföras i samma mörkröda kulör som taket och fasaden. Arkitekten har velat skapa en känsla av att hela förskolan har doppats i en färgburk. De detaljer som avviker från det samlade röda färgtemat är endast de ockragula entrédörrarna.

Verksamheten har pekat på att en stor del av den dagliga undervisningen sker genom utevistelse och aktiviteter för barnen ute på skolgården. Projektet har därför lagt särskilt stort fokus på att skapa en attraktiv, spännande och lekfull utemiljö för barnen. Målsättningen har varit att skapa trivsamma och tillgängliga lekmiljöer, där ljussättningen medverkar till att skolgården kan nyttjas och utforskas året om.

Förskolan uppförs i vinkel, där byggnadens valda utformning och placering på tomten bland annat grundar sig på fastighetens närhet till E4:an. Byggnaden har placerats så att bullerstörningar från fordonstrafiken på bästa sätt kan minimeras. Själva byggnaden kommer i sig att fungera bullerdämpande och bidra med en bättre ljudmiljö på skolgården. Genom byggnadens placering separeras även närliggande fordonstrafik på ett tydligt sätt från barnens vistelseytor, något som bidrar till att skapa trygghet för verksamheten.

Österledens nya förskola kommer att uppföras i enlighet med certifieringen Miljöbyggnad Silver 3.1 och värmas upp genom fjärrvärme, samt erbjuda energiförsörjning via solpaneler monterade på förskolans tak.

Förskolan är ritad av Cedervall arkitekter och utemiljön har skapats av Ramboll. Illustrationen nedan visar hur Österledens nya förskola planeras att se ut när den står klar.

Produktionen av Österledens nya förskola startade i maj 2022. Förskolan kommer att kunna välkomna 144 barn och planeras stå klar till hösten 2023.

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?