Bild på storkök

I Uppsala kommuns skolor och förskolor serveras dagligen ungefär 45 000 måltider runt lunch, vilket gör att belastningen på elnätet under dessa timmar blir betydande. Projektet Flex-o-Mat, som är ett samarbete mellan STUNS* Energi, Skolfastigheter och Måltidsservice inom Uppsala kommun, studerar hur just elanvändningen i storkök kan minskas genom effektutjämning. Målet för projektet är att hitta både möjliga tekniska åtgärder och beteendeförändringar som tillsammans medför ett minskat effektuttag.

Flex-o-Mats projektstudie, där bland annat Tiundaskolans storköksmiljö ingår, har det senaste året visat att man med många enkla medel kan uppnå stora resultat i effektbesparing. Detta genom exempelvis en bättre planering, justerade körsätt och att tillaga mat i ugnar på reducerad effekt. Utöver Tiundaskolan, har mätningar också gjorts på Östra Stenhagenskolan, Domarringens skola, Ärentunaskolan och Skogsbackens förskola.

- Ett förändrat körsätt i köket sänker eleffektuttaget vid matlagning avsevärt, ungefär 25-30%. Tillsammans med ny effektstyrningsteknik, som ska testas under hösten i tre skolkök, räknar vi med att minska eleffektuttaget till ungefär hälften i jämförelse med nivåerna som uppmättes innan projektet driftsattes, säger Fredrik Björklund, projektledare på STUNS.

Baserat på projektets resultat så långt, har en checklista tagits fram som nu sprids till alla kök inom Uppsala kommuns måltidsservice.

- Under hösten kommer en teknisk lösning att installeras där man kopplar upp samtliga storförbrukare i köket, exempelvis kombiugnar, kokgrytor och stordiskmaskiner, till en Sicotronic-enhet, vilken kommer att kapa effekttopparna med ytterligare cirka 30%. Installationen av detta påbörjas under vecka 44 på Tiundaskolan och kommer därefter även att installeras på Östra Stenhagenskolan och Fyrisskolan, säger Micael Östlund, projektansvarig på Skolfastigheter.


Flex-o-mat projektet pågår fram till 31 mars 2023. Läs mer om projektet

*STUNS= Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle