Aktivitet på försskolegård

Vi bygger, äger, förvaltar, utvecklar och hyr ut fastigheter

Sedan 2013 äger och förvaltar vi fastigheter för pedagogisk verksamhet i Uppsala kommun. I våra fastigheter bedrivs förskole-, grundskole- och gymnasieverksamhet, men också fritidsklubbar, skolbibliotek och annat som hör skolorna till. De allra flesta är kommunala verksamheter, men en liten del är privata skolor. Vår största hyresgäst är Uppsala kommun, som står för 96 procent av vår omsättning.

I takt med att kommunen växer och behovet av lokaler ökar, bygger vi också nytt och våra fastigheter blir fler.

En skola blir till

Nära samarbete inom kommunen

Skolfastigheter har ett ramavtal med Uppsala kommun. Vi samarbetar med andra inom kommunen, för att det ska finnas tillgång till bra lärmiljöer för barn och unga:

  • Fastighetsstaben ansvarar för att Uppsala kommun har tillräckligt många pedagogiska lokaler. Behovet dokumenteras i en så kallad lokalförsörjningsplan. Fastighetsstaben är också beställare hos Skolfastigheter och agerar som hyresvärd för våra lokaler.
  • Utbildningsförvaltningen är hyresgäst hos fastighetstaben och bedriver verksamhet i våra fastigheter, samt ställer krav på utformning av lokaler. 

Lokalförsörjningsplan pedagogiska lokaler, Uppsala kommuns webbplats

Långsiktig förvaltning av skolor och förskolor

Den dagliga användningen av skolor och förskolor sliter på lokalerna. Underhåll är därför en mycket viktig del av vårt arbete. Vi återinvesterar allt överskott i våra fastigheter och gör löpande förbättringar i både inomhus- och utomhusmiljöer. Förbättringarna kan till exempel handla om:

  • Åtgärder för att följa nya lagar och regler
  • Underhåll av ytskikt
  • Energieffektivisering
  • Tillgänglighetsanpassning
  • Förbättrad säkerhet

Skolfastigheters riktning

  • Vår vision: Vi är bäst i klassen på trygga och hållbara lärmiljöer
  • Vår mission: Vi lägger grunden för barn och ungas framtid
  • Vår affärsidé: Att förvärva, avyttra, äga, i egen regi bygga och förvalta skolfastigheter på ett sådant sätt att det bidrar till barns och ungas utveckling och välbefinnande, samt skapar mervärde för ägarna.