Skolmodell på ett bord och runt om sitter anställda

Flera parter är inblandade i processen

Skolfastigheter har ett ramavtal med Uppsala kommun. Det betyder att när Uppsala kommun fattar beslut om att bygga en ny skola, eller förskola, sker det oftast i samarbete med oss Skolfastigheter. Ofta är flera förvaltningar delaktiga, exempelvis utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen. Fastighetstaben på kommunledningskontoret (KLK) är ansvarig för tillgången på pedagogiska lokaler i kommunen och beställare hos Skolfastigheter

Skolfastigheters roll och uppdrag

Behovet börjar hos Uppsala kommun

Behovet av en ny skola eller förskola kan uppstå på flera sätt. Det vanligaste är att kommunen ser behovet, utifrån befolkningsprognos och förväntat antal barn. Det kan också hända att Uppsala kommun anser att ett nytt bostadsområde behöver pedagogiska lokaler. Behöver en skola rustas upp kan det vara Skolfastigheter som tar initiativet till att påbörja projektet.

Kommunen gör en beställning 

Varje år tar Uppsala kommun fram en så kallad strategisk lokalförsörjningsplan. I planen beskrivs behovet av pedagogiska lokaler i kommunen. Planen fastställs och beslutas av  kommunen. När lokalförsörjningsplanen är fastställd kan en beställning på nya lokaler göras hos Skolfastigheter. 

Lokalförsörjningsplan pedagogiska lokaler, Uppsala kommuns webbplats

Stegmodellen – vår projektmodell i fyra steg

När beställning på ett större ny- eller ombyggnadsprojekt kommer till Skolfastigheter arbetar vi enligt en stegmodell. För varje steg i modellen får Skolfastigheter en beställning från Uppsala kommun. Varje steg ska vara avslutat och slutredovisat innan Skolfastigheter får en beställning på nästa steg.

Under projektets gång är det många beslut som ska fattas. Vissa processer driver vi själva, andra processer ligger hos andra instanser, som planprocesser och bygglovshantering.  

Steg 1: Förstudie

Skolfastigheter utreder förutsättningarna för projektet.

Steg 2: Förslagshandling

Vi gör en fördjupande utredning av projektet. I detta steg tar vi fram en preliminär tidplan, en första kostnadsuppskattning och en grov uppskattning om framtida hyra. Det är också nu vi tar fram en planlösning för skolan.

Steg 3: Projektering

Vi detaljplanerar fastigheten och handlar upp entreprenörer och konsulter enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Vi gör en förnyad kostnadsuppskattning och ger offert om framtida hyra till Uppsala kommun. 

Steg 4: Produktion

Nu sker det praktiska arbetet med markarbeten och byggnation. Detta är det steg som tar längst tid när vi bygger en ny skola – mellan 12 och 36 månader beroende på projektets storlek.

 

Dags för inflyttning och utvärdering

När produktionsfasen är klar tar vi fram hyresavtal och lämnar över fastigheten till Uppsala kommun. När barnen och verksamheten flyttar in kan projektet avslutas och utvärderas. Därefter tar en annan viktig fas vid – förvaltningen. För en lång tid framöver ska vi på Skolfastigheter ansvara för att förvalta fastigheten på ett ansvarsfullt sätt, så att både personal och barn på skolan trivs och utvecklas på bästa tänkbara sätt.

För det befintliga fastighetsbeståndet ser ansvarsfördelningen ut enligt följande; Skolfastigheter agerar fastighetsägare, kommunledningskontoret (KLK) stab fastighet utgör hyresvärd och hyr ut lokalerna till pedagogiska verksamheter under utbildningsförvaltningen (UBF). Läs mer under avsnittet Ansvarsfördelning.