Bild på Solceller på Uppsalatak

Miljömål och lagstiftning är grunden för vårt arbete

Som kommunalt bolag följer Skolfastigheter den miljölagstiftning som finns samlad i miljöbalken. Vi arbetar också med uppsatta miljömål på lokal och nationell nivå.  

Syftet med lagstiftningen är att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. För vår del handlar det exempelvis om att minimera vår resursanvändning, utsläpp av växthusgaser och minska förekomsten av farliga ämnen i våra skolor och förskolor. 

Vi vill att hållbarhet genomsyrar allt vi gör 

Vi vill vara bäst i klassen på trygga och hållbara lärmiljöer. Inom området hållbarhet har vi identifierat fyra huvudområden, som vi använder för att planera vår verksamhetFör var och ett av dessa områden har vi identifierat vilka av de globala målen enligt Agenda 2030 de bidrar till.

De fyra områdena är: 

 • Hållbart fastighetsägande
 • Attraktiv arbetsplats
 • Affärsetiskt företagande
 • Ansvarsfull samhällsaktör

Du kan läsa mer om hur vi arbetar strategiskt med hållbarhet i vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.

Skolfastigheters års- och hållbarhetsredovisning 2022 (pdf)

Insatser för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet

Varje år gör vi en rad insatser för att bidra till en än mer hållbar värld – miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Det innebär att vi jobbar med miljö- och energifrågor kopplade till våra skolor och förskolor, att vi skapar trygga miljöer för de som vistas i våra fastigheter och att vi bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

 

En kvinna som cyklar

Miljö och energi i fastigheterna

Detta är exempel på vad gör vi inom området: 

 • Minimerar användningen av farliga ämnen, varor och produkter  
 • Utvinner solenergi där det är lämpligt
 • Bygger energisnålt och kvalitetssäkrar nybyggnationer genom Swedish Green Building Council, SGBC. 
 • Utvecklar vårt systematiska energiarbete 
 • Miljöprövar våra byggvaror och produkter
 • Testar smarta energisparlösningar 
 • Samverkar för en uthållig regional tillväxt genom medlemskap i STUNS 

 

Swedish Green Building Council

STUNS

Trygga skolmiljöer

Detta gör vi inom området: 

 • Genomför trygghetsvandringar tillsammans med Brandförsvaret, Polismyndigheten och andra lokala aktörer för att motverka social oro 
 • Ronderar med skolbil på skolor och fritidsgårdar under kvällar och helger 
 • Identifierar risker vid våra fastigheter, såsom trasig belysning, bristande insyn på området, brandrisk och klotter 
 • Förstärker belysningen och beskär buskage på mörka platser som upplevs otrygga  
 • Kamerabevakar miljöer och byggnader som utsatts för inbrott och skadegörelse
 • Förser skolor och förskolor med direktkopplat brandlarm till SOS Alarm 

 

Jämställdhet

På Skolfastigheter arbetar vi med att främja jämställdhet genom: 

 • hur vi uppträder som arbetsgivare 
 • upphandling av varor och tjänster
 • social integration 
 • kultur, idrott och fritid 
 • säkerhet och trygghet 
 • hållbar utveckling 
 • stadsplanering och lokal planering 

2018 genomförde Skolfastigheter en pilotstudie av utemiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv, där vi studerade en av våra skolgårdar. Utgångspunkten för studien var att alla barn ska ha samma möjlighet att leka och umgås, oavsett funktionshinder eller könstillhörighet. Utifrån de insikter vi fick i studien kan vi förbättra vår framtida planering av våra ute- och lekmiljöer. 

Jämställdhet på skolgården (pdf)