En åker

Våra tre affärsområden

Vår organisation är uppdelad i tre olika affärsområden:

  • Affärsområde finans ansvarar för att bibehålla marknadsvärdet på våra fastigheter sett över tid och öka organisationens effektivitet samt för finansiell planering och affärsstöd. 
  • Affärsområde marknad ansvarar för nybyggnationer och större ombyggnationer. Marknad ansvarar också för teknisk kompetens, Skolfastigheters miljö- och hållbarhetsarbete samt vår kommunikation. 
  • Affärsområde förvaltning arbetar med att möta kundens förväntningar och krav på kvalitet och leverans genom att ansvarar för kundrelationen, drift, underhåll och utveckling av våra fastigheter. 

Skolfastigheters ledningsgrupp

Ledningsgruppen har som uppgift att stödja vår vd i arbetet med att leda Skolfastigheter enligt ägardirektiv, mål och uppdrag. Ledningsgruppen arbetar dels med kortsiktiga operativa frågor, dels med mer långsiktiga strategiska frågor. Här ingår att se till att kommunens inriktningsmål och uppdrag såväl som Skolfastigheters mål uppfylls.

Skolfastigheters styrelse

Medlemmarna i Skolfastigheters styrelse är politiskt tillsatta och speglar Uppsala kommunfullmäktiges sammansättning. Styrelsen består av ordförande och vice ordförande, nio ledamöter och fem suppleanter.

Styrelsen ansvarar för Skolfastigheters organisation och för förvaltning av våra angelägenheter. Styrelsen ska försäkra sig om att vi har en bra kontroll av ekonomin, till exempel bokföring och förvaltning av tillgångar.

Styrelse 2019–2022

Presidium

Helena Ersson (S) – ordförande

Lena Stray Schläger (KD) - vice ordförande

Ledamöter

Andreas Larsson (S)

Karin Westlund (S)

Amanda Kanange (L)

Oskar Reimer (MP)

Bekir Jusufbasic (M)

Ingmar Jansson (C)

Huseyin Alpergin (V)

Suppleanter

Göran Hedefalk (S)

Babiker El-Obeid (S)

Maria Petersson (M)

John Fhager (KD) 

Tove Fraurud (V)