Arbetare på Skolfastigheter på platsbesök

Våra affärsområden

  • Affärsområde projekt ansvarar för att planera och driva Skolfastigheters nybyggnationer och större ombyggnationer av fastigheter.
  • Affärsområde fastighet ansvarar för drift, underhåll och utveckling av det fastighetsbestånd som ingår i Skolfastigheters förvaltning.

Våra stöd- och styrfunktioner

  • Finans och affärsutveckling ansvarar för Skolfastigheters ekonomi samt för att stötta, styra, följa upp, analysera och utveckla bolagets verksamhet. De har också i uppdrag att ansvara för finansiell planering och affärsstöd.
  • Hållbarhet och innovation ansvarar för teknisk utveckling och sakkunnighet, samt uppföljning och utveckling av Skolfastigheter miljö- och hållbarhetsarbete.
  • Staben ansvarar för stöd till vd och bolagsledning, arbetar med HR-frågor samt driver och utvecklar Skolfastigheters externa och interna bolagskommunikation.

 

Skolfastigheters ledning

Bolagsledningen har till uppgift att stödja vd i arbetet med att leda Skolfastigheter enligt fastställda ägardirektiv, mål och uppdrag. Skolfastigheters bolagsledning arbetar i huvudsak med långsiktiga strategiska och taktiska frågor, i vilka ingår att se till att kommunens inriktningsmål och uppdrag, såväl som bolagets egna mål, uppfylls enligt plan.

Till stöd för bolagsledningen finns den operativa/taktiska ledningsgruppen, vilken inkluderar bolagets avdelningschefer och som bistår i att hantera och bereda operativa och taktiska frågor inför beslut.

Skolfastigheters styrelse

Medlemmarna i Skolfastigheters styrelse är politiskt tillsatta och speglar Uppsala kommunfullmäktiges sammansättning. Styrelsen består av ordförande och vice ordförande, sju ledamöter och fem suppleanter.

Styrelsen ansvarar för Skolfastigheters organisation och för förvaltning av våra angelägenheter. Styrelsen ska försäkra sig om att vi har en bra kontroll av ekonomin, till exempel bokföring och förvaltning av tillgångar.


Styrelse 2023–2026

Presidium

Hanna Victoria Mörck (V), ordförande

Jonas Petersson (C), vice ordförande

Ledamöter

Andreas Larsson (S)

Göran Hedefalk (S)

Babiker El Obeid (S)

Kristina Paldanius Engström (S)

Mats B Andersson (M)

Maris Rasul (M)

Maria Nilsson (KD)

Suppleanter

Sandra Sangwan (S)

Oskar Reimer (MP)

Ulf Tillman (UP)

Sara Vamne (C)

Camilla Westerborn (L)