Bild på driftrondering

- Nu växlar vi upp och tar nästa steg inom området energibesparing!

Skolfastigheter arbetar sedan ett par år tillbaka med att aktivt minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet. I Energiprogrammet läggs fokus på att dels möjliggöra ett mer energismart nybyggande, dels på att effektivisera driften i förvaltningen av Skolfastigheters många befintliga skolor och förskolor. Vinsten från energieffektivisering är dubbel – en lägre energiförbrukning ger både ett minskat klimatavtryck och sänkta energikostnader. Det är en utveckling som går i linje både med Uppsala kommuns övergripande hållbarhetsmål samt Skolfastigheters egna miljö- och bolagsmål.

- Sedan hösten 2020 har vi bedrivit ett pilotprojekt inom energibesparing, där vi tagit fram och implementerat nya, systematiska och kvalitetssäkrade arbetssätt och rutiner för driftoptimering. Efter att ha uppnått goda resultat i de två driftdistrikt som piloten omfattade, har vi nu förutsättningarna att i större skala driva Skolfastigheters fortsatta utveckling på området, säger Dimitrios Zisimopoulos, Energistrateg på Skolfastigheter.

 

Stor potential för fortsatta energibesparingar
När pilotprojektet avslutades vid årsskiftet summerades energibesparingen i de två distrikten till 12 %, respektive 10 %, i jämförelse med de tre föregående årens genomsnittliga energiförbrukning*.  Den lägre energiförbrukningen minskade i sin tur fastigheternas klimatpåverkan genom en årlig estimerad CO2-besparing på 160 ton. Resultatet innebar också en uppmätt kostnadsbesparing på totalt 900 000 kr per år för fastigheterna i piloten – en siffra som med råge överskred pilotprojektets kostnader.

- Det är ett tydligt och positivt resultat. Siffrorna vittnar om en väldigt stor potential för fortsatta energibesparingar då vi nu tar nästa steg och breddar vårt fokus inom energiprogrammet. Jag ser fram emot att driva projektet i full skala och det ska bli spännande att se vilka resultat vi uppnår 2022,  säger Dimitrios Zisimopoulos.

Från att i piloten ha omfattat delar av fastighetsbeståndet, kommer nu hela Skolfastigheters drift- och förvaltarorganisation att börja arbeta systematiserat och kvalitetssäkrat med energiuppföljning.  Det nya arbetssättet, parallellt med Skolfastigheters fortsatta investeringar inom solcellsdrift, kommer bidra till att ytterligare minska bolagets klimatavtryck och energikostnader. Lägre energikostnader frigör i sin tur resurser för Skolfastigheter att göra andra nödvändiga och kvalitetshöjande investeringar av fastighetsbeståndet.

Läs mer om Energiprogrammet i
Skolfastigheters Års- och hållbarhetsredovisning


*Normalårskorrigerat värde