- I examensarbetet har jag undersökt om energisparpotential kan finnas om man utnyttjar värmetrögheten i olika byggnadsmaterial utifrån ett livscykelperspektiv. Mitt fokus har varit att titta på användning av olika värmetröga material i ytterväggar och mellanbjälklag, berättar Kerstin.

Värmetröga material har egenskapen att de kan dämpa förekomsten av temperaturskiftningar, vilket kan användas för att skapa ökad komfort i fastigheters inomhusmiljöer. I en tid av stora klimatutmaningar och fokus på hushållande med energi, var frågorna som examensarbetet sökte svar på: Skulle ett minskat värme- och kylbehov, innebärande en lägre energiförbrukning, kunna uppnås genom att utnyttja den värmetröghet som finns i olika byggnadsmaterial? Och vilken klimatpåverkan orsakas av byggnadsmaterial när värmetrögheten prioriteras?

I studien, användes en modell framtagen av Ramboll, vilken möjliggör simuleringar av energianvändning och utför klimatberäkningar i byggnader. Kerstin utgick i examensarbetet från en fallstudie där fokus låg på Skolfastigheters bygge av nya förskolan i Rosendal.

Vad blev utfallet av studien?
- Sveriges idag relativt kalla klimat innebär att nyttjande av värmetröghet har en större signifikans i varmare länder. Ur en uppvärmningssynpunkt bör ej värmetröghet vara en avgörande parameter vid de materialval som görs. Beroende på hur aktiv/passiv kyla kommer användas i en fastighet ökar dock den vikten av materialvalen med avseende på deras värmetröghet. Sett ur ett livscykelperspektiv, så är det vid val av värmetröga material också nödvändigt att man tar hänsyn till de utsläpp och konsekvenser dessa för med sig för fastigheten, säger Kerstin.

Intressant ämne för framtida studier
Robert Hansson, teknikchef på Skolfastigheter har fungerat som handledare på Skolfastigheter under examensarbetet konstaterar att området är intressant att forska vidare på inför framtiden.

- Ett mer effektivt energiutnyttjande, kopplat till både ökad hållbarhet och lägre driftskostnader, är prioriterade områden som Skolfastigheter arbetar aktivt med. Vi, som alla andra bolag, behöver se över hur vi kan minska vårt klimatavtryck och anpassa oss till de klimatförändringar som sker. Det här examensarbetet har haft ett intressant fokus och blir ett startskott för kommande studier på det här området.

 

Läs Kerstin Axelssons presentation av studiens resultat
(Examensarbetet i sin helhet kommer på sikt att finnas tillgängligt via Uppsala universitet)