Utbildningsförvaltningen, tillsammans med Uppsala kommuns fastighetsstab, ser just nu över hur lokalsituationen ska kunna lösas för verksamheten under den kommande vårterminen 2022.

Hur ser Skolfastigheter på situationen med Kvarngärdesskolan och hur agerar vi fortsättningsvis i ärendet? Vi ger i dessa frågor och svar vår bild av historiken, nuläget och vårt fortsatta agerande.

1. Hur ser framtiden för Kvarngärdesskolan ut?
Kvarngärdesskolan är en sliten, ålderstigen fastighet (byggd 1965) med icke-ändamålsenliga lokaler och omfattande renoveringsbehov. Ett beslut om rivning och återuppbyggnad av en modern, större skola har tidigare tagits av Uppsala kommun för att tillgodose kommunens ökade behov av fler skolplatser. Skolfastigheter kommer att bygga den nya Kvarngärdesskolan med kapacitet för 990 elever (jämfört med 660 elever idag). Inflyttning för verksamheten är beräknad till höstterminen 2025.

2. Vilka problem har uppdagats på Kvarngärdesskolan?
Skolfastigheter har från 2016, i kontakt med skolledningen, uppmärksammats på att enstaka individer ur personalen och några elever på skolan upplevt hälsoproblem, som av verksamheten misstänktes ha en koppling till skolans inomhusmiljö. För att göra en bedömning av fastighetens status inför beslut kring ombyggnation, genomfördes en byggnadsteknisk undersökning 2016, där fuktskador i anslutning till byggnadernas ytterväggar påträffades (samma resultat bekräftades i en ny undersökning i maj 2021). Trots att inomhusmiljön föreföll opåverkad, beslutades i inledningen av 2017, som förebyggande säkerhetsåtgärd, att ventilationen på Kvarngärdesskolan skulle gå dygnet runt i syfte att förbättra skolans inomhusluft.

3. Vilka åtgärder har vidtagits på Kvarngärdesskolan av fastighetsägaren Skolfastigheter?
Skolfastigheter har sedan den första skadeutredningen gjordes i slutet av 2016, vidtagit förebyggande åtgärder i avvaktan på utflyttning från fastigheten, med syfte att förbättra den upplevda inomhusmiljön på Kvarngärdesskolan. Skolan ventileras dygnet runt sedan 2017, textilier har bytts ut och städrutiner har skärpts upp. Sedan december 2020 har ett stort antal luftrenare blivit utplacerade i skolan och hela fastigheten är satt under övertryck med syftet att förbättra inomhusluften. Inför höstterminen 2021 rengjordes ventilationssystemet i hela fastigheten och byggnadens samtliga luftfilter byttes ut.

4. Är det möjligt för Skolfastigheter att uppfylla alla de renoveringsåtgärder på Kvarngärdesskolan som miljö-och hälsoskyddsnämnden ställer krav på?
Nej. Att vidta de genomgripande renoveringsåtgärder som Miljöförvaltningen kräver i sitt beslut är inte möjliga av praktiska skäl. Dessa föreslagna underhållsarbeten skulle vara av sådan störande art att en evakuering av verksamheten ändå vore nödvändig, samt att färdigställande av de föreslagna underhållsarbetena sträcker sig över tidpunkt vid vilken hela skolan ändå ska utrymmas för flytt till skolmoduler inför förestående rivning.

5. Hade Skolfastigheter kunnat agerat och utrymma skolan tidigare?
Nej. Skolfastigheter agerar som fastighetsägare på uppdrag av Uppsala kommun och kan inte ensamt agera och besluta kring stängningar av skolor. Det finns en evakueringsplan för Kvarngärdesskolan, vilken har dessvärre överprövats och överklagats, något som i sin tur försenat stängningen och utflytten från skolan med cirka två år. Skolmoduler är beställda för tillverkning och uppställning på Gränby sportfält, invid IFU arena och de kan tas i bruk av hela Kvarngärdesskolan i samband med starten av höstterminen 2022.

6. Hur ser Skolfastigheters nuvarande evakueringsplan ut och kan den tidigareläggas?
Skolfastigheters nuvarande plan är att evakuering av hela skolan ska ske till sommaren 2022. Verksamheten kan flytta in i uppställda skolmoduler på Gränby sportfält från och med starten av höstterminen 2022. Det är tyvärr inte möjligt att tidigarelägga tidpunkten för evakuering till de nya skolmodulerna. Skolmodulerna ska först tillverkas och sedan uppmonteras på Gränby sportfält, något som tar ca 10 månader i anspråk att göra. Skolfastigheter är skyldig att upphandla evakueringsmodulerna via LOU, vilket har resulterat i denna tidsram.

7. Vilket ansvar tar fastighetsägaren Skolfastigheter i förvaltningen av Kvarngärdesskolan?
Skolfastigheter har alltid verksamhetens bästa i åtanke i samband med att vi bygger, underhåller och förvaltar våra fastigheter. Vi vill inte på något sätt förringa de hälsoproblem som elever och personal upplevt på Kvarngärdesskolan. Vi har efter bästa förmåga agerat för att göra det som är möjligt för att förbättra inomhusmiljön under den tid som verksamheten fortsatt att vistas i fastigheten i avvaktan på evakuering till andra lokaler. Med facit i hand borde vi ha agerat tidigare och med fler förebyggande åtgärder i fastigheten redan 2017. Potentiellt ohälsosamma inomhusmiljöer är dock svåra att analysera och utvärdera, något vi idag har en bättre kunskap om än vad som var fallet för fyra år sedan.

8. Har Skolfastigheter varit tydliga med information kring vad som hänt under processen?
Skolfastigheter har under årens lopp inte medvetet undanhållit någon på skolan information kring fastighetens status och underhållsbehov. Dock kan vi konstatera att det idag finns bättre kompetens, erfarenhet och rutiner på plats inom Skolfastigheters organisation, något som också tar sig uttryck i hur vi kommunicerar med våra hyresgäster – och de med oss. Med facit i hand borde Skolfastigheter ha vidtagit fler förebyggande åtgärder i fastigheten i ett tidigare skede, samt även haft en närmare dialog med skolledningen om nödvändiga åtgärder.

9. På vilket sätt jobbar Skolfastigheter annorlunda idag, jämfört med för 5 år sedan?
Skolfastigheter har som organisation både vuxit i skala och kompetensmässigt. Vi har såväl uppdaterat, som systematiserat, verktyg och rutiner på en mängd olika punkter för att säkerställa kvaliteten för de hyresgäster som använder våra lokaler. Det handlar exempelvis om hur vi som fastighetsägare löpande arbetar med riskbedömningar och underhållsplaner, hur vi hanterar nybyggnationer, samt hur vi arbetar med dokumentation och uppföljning och kommunicerar med våra hyresgäster. Skolfastigheter utgår nu också från erfarenheterna med Kvarngärdesskolan för att utvärdera vad som kan hanteras bättre framöver.

10. Hur ställer sig Skolfastigheter till miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning och beslut om verksamhetsförbud på Kvarngärdesskolan?
Skolfastigheter delar inte miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning och kommer därför att gå vidare och begära en juridisk prövning av nämndens beslut. Skolfastigheter vill att de förebyggande åtgärder som vidtagits i fastigheten tas med i beaktande för att ge vägledning kring om Kvarngärdesskolans elever och personal kan fortsätta vistas i befintliga lokaler fram till det att planerad evakuering av hela skolan sker under sommaren 2022.