NKI-resultatet för 2022 landade på 68 i jämförelse med föregående år, då siffran uppmättes till 66. Undersökningen visar att två av tre kunder totalt sett är nöjda med Skolfastigheter och att andelen negativa eller missnöjda kunder har minskat. Liksom 2021 är kunderna mest nöjda med kundvård/personlig service samt på området felanmälan. De områden som visade störst förbättringspotential handlade om information kring löpande underhållsåtgärder, möjlighet att påverka underhåll samt information om när anmälda fel har blivit åtgärdade.
- Vårt mål är skapa fler nöjda hyresgäster och det känns glädjande att arbetet fortsätter ge resultat. Jag är väldigt nöjd med att vi kunnat genomföra fler trepartsmöten med våra hyresgäster än under föregående år och att nästan 9 av 10 hyresgäster känner sig nöjda i de kontakterna. Vi ska fortsätta arbeta för ökad kundnöjdhet, där en kontinuerlig och nära dialog med våra hyresgäster är nyckeln till framgång, säger Peter Walhed, fastighetschef på Skolfastigheter.

*Kundundersökningen genomfördes av Origo group under mars-april 2022 via en utskickad webbenkät till kontaktpersoner på skolor som nyttjar Skolfastigheters lokaler. Hyresgästerna gavs möjlighet att utvärdera bland annat kvalitet på lokaler, utemiljöer samt drift och underhåll, liksom även personlig service, möjligheter till inflytande och erfarenheter rörande felanmälan.