Överblick av byggnaden och skolgården på Tiundaskolan.

Tiundaskolans idrottshall:

Klorbekämpning av legionellabakterien i vattenledningssystemet på Tiundaskolans idrottshall genomfördes under 12-13 september och lokalerna används nu åter av berörd skolverksamhet och föreningsliv. Efter återställning av vattenledningssystemet har, i linje med Miljöförvaltningens rekommendationer, nya och utökade prover tagits i berörda duschutrymmen av idrottshallen (prover beställda den 14 september). Duscharna i Tiundaskolans idrottshall hålls fortsatt avstängda tills dess att Skolfastigheter får godkännande av Miljöförvaltningen om att de åter kan börja användas.

Vi söker fortfarande felkällan till de höga legionellahalterna på Tiundaskolans idrottshall och kommer att vidta fler åtgärder när orsaken till problemet står helt klar. Skolfastigheter har, som ett första steg, höjt vattentemperaturen i ledningarna från 55 till 60 grader och kommer säkerställa att de spolas regelbundet fortsättningsvis. Vi ser även över rutinerna i vår egenkontroll som fastighetsägare samt kommer också att följa upp med verksamheten kring justerade rutiner i fastigheten.


Övriga tre stickprovstestade idrottshallar (Valsätraskolan, Malmaskolan, Eriksbergskolan):

Skolfastigheter har i linje med Miljöförvaltningens rekommendationer vidtagit nya och utökade prover (prover utförda 12 september) i de tre testade idrottshallarna, vilka uppvisat endast låga halter av legionella. Resultaten av dessa prov väntas ta 10 dagar och kommer i sig ge besked om ytterligare åtgärder i fastigheterna behöver vidtas. Vi genomför även en parallell översyn av rutiner och egenkontroll för berörda idrottshallar.

Skolfastigheter följer Folkhälsomyndighetens bedömning och rekommendationer gällande hantering av, och åtgärder mot, legionella i vattensystem. Utifrån dessa riktlinjer, de låga legionellahalter som uppmätts i idrottshallarna och det faktum att inga rekommendationer från Miljöförvaltningen finns om att fortsätta stänga av duschmöjligheterna i dessa tre fastigheter, gör Skolfastigheter bedömningen att det är riskfritt att använda duscharna. Möjlighet att åter kunna duscha i de tre idrottshallarna för berörda skolor och föreningsliv gavs därför från och med onsdag 14 september.