Sandhög framför sandningslåda

Sandupptagningen går i regel till så att sanden först sopas eller blåses fram manuellt för att en sopmaskin sedan ska kunna ta upp allt. Efter det kan också viss finsopning eller ytterligare blåsning bli nödvändig. Vissa fastigheter kan i undantagsfall kräva en annan hantering, beroende på hur bra framkomligheten för sopmaskinen är.

Upptagning av halkbekämpningssand påbörjas när behovet av ytterligare halkbekämpningar bedöms vara osannolik. Som fastighetsägare vidtar vi dock alltid åtgärder om vi får vetskap om lokala ansamlingar av sand, som i sig kan utgöra en halkrisk.

Skolfastigheter följer kommunens regelverk om att inte föra oväsen mellan klockan 22 och 07. I övrigt arbetar vi med sandupptagningen när så är möjligt för att inte störa den pågående verksamheten i våra förskolor och skolor.